தல்லையப்பற்று முருகமூர்த்தி ஆலய இரதோற்சவம்

DSC03890

இரதோற்சவம் (பகல்), கிருஷ்ண கெந்தம் (இரவு) (9ம் திருவிழா) சொக்கலிங்கம் குடும்பம், சிவசுப்பிரமணியம் குடும்பம், ஆறுமுகம் குடும்பம்

Leave a Comment

Site by Gradient Graphics.co.uk